Julia Cancino

Accounting & Compliance Manager


Phone: 305-627-1266

Email: jcancino@fiu.edu